Hitotsu, seisamatsui.jpgware ware wa, shinshin o renmashi, kakko fubatsu no shingi o  kiwameru koto.

Nous entraînerons nos cœurs et nos corps pour obtenir un esprit ferme et inébranlable.

Hitotsu, ware ware wa, bu no shinzui o kiwame, ki ni hasshi, kan ni bin naru koto.
Nous poursuivrons le sens véritable de la voie martiale, afin que nos sens soient prêts à temps.

Hitotsu, ware ware wa, shitsujitsu goken o motte, jiko no seishin o kanyo suru koto.
Avec force et vigueur, nous cultiverons un esprit du déni de soi.

 Hitotsu, ware ware wa, reisetsu o  omonji, chojo o keishi, sobo no furumai o tsutsushimo koto.
Nous suivrons les règles de la courtoisie, nous respecterons nos supérieurs et nous éviterons la violence.

Hitotsu, ware ware wa, shinbutsu o totobi, kenjo no bitoku o wasurezaru koto.
Nous suivrons nos traditions et n’oublierons jamais la vertu de l’humilité.

 Hitotsu, ware ware wa, chisei to tairyoku to o kojo sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto.
Nous chercherons sagesse et force sans aspirer à d'autres désirs.

 Hitotsu, ware ware wa, shōgai no shūgyō o karate no michi ni tsūji, Kyokushin no michi o mattou suru koto.
Etudiant toute notre vie, sur la voie du karaté, nous chercherons à réaliser la voie du Kyokushin.
 
Sosai Mas Oyama