BIENVENUE à L'ICHIGEKI ACADEMY
L'ECOLE DE KARATE
CROSS GYM
COACHING
JU JITSU
TARIFS
HORAIRES
CONTACT
LOCATION DOJO
CONTACTICHIGEKI ACADEMY 

Avenue de Sévelin 56
1004 LAUSANNE

Tél. +41(0)76 441 23 00

www.ichigeki-academy.ch

info@ichigeki-academy.ch 

Plan d'accès Map


KARATE KYOKUSHIN+kids - KICK BOXING - CROSS GYM + kids - JU JITSU - COACHING


www.ichigeki-academy.ch
BIENVENUE à L'ICHIGEKI ACADEMYL'ECOLE DE KARATECROSS GYMCOACHINGJU JITSUTARIFSHORAIRESCONTACTLOCATION DOJO
KARATE KYOKUSHIN - KICK BOXING - CROSS GYM - JU JITSU - KEN JUTSU - COACHING - BODY FIGHT